Kategorie voucherů

Chcete vědět víc?

Vaše konto

  info@imobaklub.cz

Obchodní podmínky


OBCHODNÍ PODMÍNKY PŘI PRODEJI VOUCHERŮ

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1. Tyto obchodní podmínky při prodeji voucherů společnosti IMOBA, a.s., IČ: 26124459, se sídlem Pyšelská 2327/2, Praha 4 – Chodov, PSČ: 14900, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze v oddílu B, vložce 6203 (dále jen „IMOBA“ nebo „poskytovatel“) upravují práva a povinnosti mezi společností IMOBA a třetími (fyzickými) osobami vyplývajícími z prodeje voucherů – dárkových poukazů, na jejichž základě je držitel takové listiny oprávněn čerpat služby poskytované společností IMOBA v rámci jejích níže uvedených provozoven (dále jen tyto „obchodní podmínky“).

Tyto obchodní podmínky tak upravují vzájemná práva a povinnosti vzniklé na základě smlouvy s klientem, jakož i vzájemná práva a povinnosti držitele voucheru vzniklé v souvislosti s držením a uplatněním voucheru u společnosti IMOBA.

Provozovny IMOBA, v nichž lze čerpat nabízené služby:
Sokolovna Průhonice, Říčanská 118, Průhonice 252 43
Paloma Průhonice, Květnového náměstí 53, Průhonice 252 43
Restaurace Columna, Pyšelská č.p. 2361/4, 149 00, Praha 4
Čapí hnízdo, Dvůr Semtín 1, 259 01 Olbramovice

2. Tyto obchodní podmínky jsou ve smyslu ust. § 1751 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) nedílnou součástí Smlouvy o zakoupení dárkového poukazu (voucheru), uzavírané mezi poskytovatelem a klientem, a to distančním způsobem prostřednictvím internetového obchodu poskytovatele.

3. Definice pojmů:
3.1. Klient – fyzická osoba – spotřebitel, který učinil závaznou objednávku
3.2. Voucher – dárkový poukaz sloužící pro účel úhrady ceny (části ceny) za poskytnutí služeb v rámci provozoven poskytovatele
3.3. Držitel voucheru – jakákoliv fyzická osoba, která má voucher v držení a splní podmínky pro jeho uplatnění
3.4. Internetový obchod – internetový obchod poskytovatele provozovaný na internetovém portálu www.imobaklub.cz

4. Smlouvou o zakoupení dárkového poukazu – voucheru se poskytovatel zavazuje vystavit a dodat voucher dle požadavku klienta v objednávkovém formuláři a umožnit následně držiteli voucheru uhradit cenu (část ceny) služeb dle vlastního výběru prostřednictvím voucheru, případně uplatnit voucher za konkrétní službu. Klient je proti tomu povinen uhradit cenu voucheru (dále jen „smlouva“).

5. V případě, že poskytovatel změní znění těchto obchodních podmínek, řídí se práva a povinnosti smluvních stran tím zněním těchto obchodních podmínek, za jehož účinnosti došlo k učinění objednávky klientem.

6. Veškeré vztahy mezi poskytovatelem, klientem a držitelem voucheru se řídí právem České republiky.

7. Smlouvu lze uzavřít pouze v českém jazyce.

II. OBJEDNÁVKA

1. Objednávku voucheru klient učiní tak, že vybraný voucher v internetovém obchodu označí, kompletně vyplní a odešle objednávkový formulář, který zejména obsahuje následující údaje:
• identifikační a kontaktní údaje klienta (jméno, příjmení fyzické osoby, e-mail, telefonní kontakt, bydliště klienta),
• označení objednávaného voucheru, případně počet,
• e-mail pro doručení voucheru elektronicky.

2. Klient je povinen v objednávkovém formuláři vyplnit pravdivé údaje.

3. Odesláním objednávkového formuláře klient prohlašuje, že údaje vyplnil pravdivě, je svéprávný a dále, že se seznámil se zněním těchto obchodních podmínek a že s nimi souhlasí v plném rozsahu.

4. Poskytovatel považuje údaje uvedené v odeslaném objednávkovém formuláři klientem za správné, úplné a pravdivé.

5. Před učiněním objednávky je klient povinen se na webových stránkách poskytovatele zaregistrovat.

6. Odesláním objednávkového formuláře prostřednictvím internetového obchodu dojde k závaznému návrhu na uzavření smlouvy ze strany klienta vůči poskytovateli.

7. Poskytovatel je oprávněn kdykoliv požádat klienta o opětovné potvrzení objednávky, a to dotazem zaslaným na e-mail klienta, příp. telefonicky. Nebude-li v takovém případě objednávka ověřena (z důvodu nedostatečné součinnosti ze strany klienta), může ji poskytovatel odmítnout. O této skutečnosti pak bude klient poskytovatelem vyrozuměn odesláním zprávy na e-mail klienta.

8. Poskytovatel neprodleně potvrdí přijetí návrhu klienta na uzavření smlouvy ve smyslu ust. § 1827 odst. 1 občanského zákoníku (objednávku), a to zasláním zprávy na e-mail zákazníka. Toto potvrzení poskytovatele je přijetím návrhu poskytovatelem ve smyslu akceptace návrhu klienta.

III. UZAVŘENÍ SMLOUVY

1. K uzavření smlouvy dochází okamžikem úhrady ceny voucheru.

2. Po řádné úhradě ceny voucheru poskytovatel zašle voucher, který má své specifické číselné označení, na email klienta uvedený v objednávce, popř. fyzicky odešle prostřednictvím poštovní přepravy klientovi, resp. na adresu uvedenou v objednávce pro doručení voucheru, zvolí-li klient tuto možnost.

3. V případě doručení prostřednictvím poštovní přepravy odešle poskytovatel voucher v co nejkratší době, obvykle do 5 pracovních dnů.

4. Klient souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání smlouvy. Náklady vzniklé klientovi při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením smlouvy (zejména náklady na internetové připojení či náklady telefonické komunikace s poskytovatelem zahájené klientem) si hradí klient sám.

IV. CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY, DODACÍ PODMÍNKY

1. Cena jednotlivých voucherů je uvedena vždy v nabídce poskytovatele v internetovém obchodu na www.imobaklub.cz v okamžiku odeslání objednávkového formuláře zákazníkem. Tato cena je konečná. Cena voucheru odpovídá nominální hodnotě, která je na něm uvedena. Společně s cenou voucheru je zákazník povinen uhradit rovněž náklady za doručení voucheru včetně příslušné částky pojištění zásilky, zvolí-li klient doručení voucheru prostřednictvím poštovní přepravy.

2. V případě voucheru určeného k čerpání konkrétní služby poskytovatele zahrnuje cena veškeré náklady spojené s jejím poskytnutím.

3. Cenu za voucher je možno uhradit pouze platbou on-line prostřednictvím platební karty - přes zabezpečený platební portál.

4. Po provedení úhrady vystaví poskytovatel klientovi elektronický daňový doklad a zašle mu jej na e¬mail, s čímž klient souhlasí.

5. Cena voucheru vč. případných nákladů na doručení a pojištění musí být uhrazena v oficiální měně České republiky.

6. Při platbě ze zahraničí je klient povinen uhradit veškeré bankovní poplatky, tj. korespondenční poplatky i poplatky banky příjemce.

7. Poskytovatel splní řádně svou povinnost poskytnout a doručit voucher klientovi: • odesláním elektronické podoby voucheru na emailovou adresu klienta obsahujícím jedinečný kód sloužící k uplatnění voucheru • předáním voucheru k poštovní přepravě, a to na adresu uvedenou klientem v objednávce. Současně s tím přechází na klienta i nebezpečí škody na doručovaném voucheru.

8. Poskytovatel je oprávněn zajistit přepravu voucheru třetí osobou určenou výhradně poskytovatelem.

9. Smluvní strany se dohodly, že poskytovatel splní svou povinnost řádně doručit a poskytnout voucher v souladu s těmito VOP vždy, plní-li podle údajů a informací, které klient uvedl v objednávce. Poskytovatel neodpovídá za splnění objednávky klienta v případě, že klient uvedl v objednávce nesprávné či nepravdivé údaje.

10. Klient je povinen nahradit poskytovateli veškeré náklady a případnou škodu, které mu vznikly v souvislosti s uvedením nepravdivých nebo nesprávných údajů v objednávce, zejména náklady spojené s doručením voucheru.

V. VOUCHER

1. Voucher v hodnotě opravňuje držitele voucheru:
• k čerpání zboží a služeb v rámci jeho provozoven, a to i opakovaně během doby platnosti voucheru, až do výše jeho hodnoty, která je na něm uvedena

Tento voucher není zbožím.

2. Voucher na specifikované služby opravňuje držitele voucheru:
• k čerpání konkrétních služeb na tomto voucheru uvedených

3. Klient (resp. držitel voucheru) nemá nárok na výměnu voucheru za peníze.

4. Voucher je platný po dobu 12 měsíců ode dne jeho vystavení poskytovatelem, přičemž v této lhůtě musí být držitelem voucheru uplatněn dále uvedeným způsobem. Datum vystavení je uveden na voucheru. Pokud v době své platnosti nebude voucher uplatněn, pozbývá své platnosti, a to bez nároku na náhradu pro klienta ( držitele voucheru).

5. Voucher je uplatněn tím, že je využit jeho držitelem:
• k zaplacení ceny za služby nabízené poskytovatelem k čerpání v rámci jeho provozoven dle volby držitele voucheru
• k čerpání konkrétní služby na voucheru uvedené.

6. Případný kladný finanční rozdíl mezi nominální hodnotu voucheru na straně jedné a cenou za čerpanou službu na straně druhé poskytovatel nevrací a není povinen jej ani jinak nahradit, nebude-li v konkrétním případě s poskytovatelem dohodnuto jinak.

7. Uplatnění voucheru ve lhůtě pro odstoupení klienta od Smlouvy o zakoupení dárkového poukazu (voucheru) se považuje ve smyslu ust. § 1823 občanského zákoníku za výslovnou žádost spotřebitele, aby poskytovatel začal s plněním své povinnosti. Poskytovatel klienta upozorňuje, že uplatněním voucheru ve lhůtě pro odstoupení od Smlouvy o zakoupení dárkového poukazu (voucheru) právo klienta odstoupit od této smlouvy zaniká. Ust. § 1834 občanského zákoníku se v takovém případě nepoužije.

VI. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY ZE STRANY ZÁKAZNÍKA (SPOTŘEBITELE) A OCHRANA PRÁV SPOTŘEBITELE

1. Klient (spotřebitel) má dle ust. § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dnů ode dne uzavření smlouvy, a to bez udání důvodu.

2. Klient nemá právo od smlouvy odstoupit, jedná-li se o Smlouvu o zakoupení dárkového poukazu (voucheru), byl-li tento voucher uplatněn ve lhůtě pro odstoupení od smlouvy.

3. Lhůta uvedená v bodu 1. tohoto článku těchto obchodních podmínek pro odstoupení od smlouvy se má za zachovanou, pokud klient v jejím průběhu odešle poskytovateli oznámení, že odstupuje. Odstoupením od smlouvy se smlouva ruší od počátku.

4. Oznámení o odstoupení od smlouvy může klient učinit jeho odesláním na kontaktní e-mail poskytovatele info@imobaklub.cz.

5. Voucher není klient povinen vracet zpět poskytovateli, jeho číslo bude zneplatněno.

6. Odstoupí-li zákazník od smlouvy v souladu s tímto článkem těchto obchodních podmínek, vrátí mu poskytovatel uhrazenou cenu voucheru nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, a to bezhotovostním převodem na bankovní účet zákazníka, ze kterého byl proveden nákup voucheru.

7. Případnou stížnost ve smyslu ust. § 1820 odst. 1. písm. j) občanského zákoníku může zákazník podat u poskytovatele prostřednictvím kontaktního e-mailu poskytovatele. Poskytovatel důvodnost stížnosti prošetří a o výsledku vyřízení stížnosti bude zákazníka informovat.

8. Spotřebitel má v souladu s ust. § 20d zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu ze smlouvy. Subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů je Česká obchodní inspekce.

VII. ODPOVĚDNOST ZA VADY

1. V případě, že voucher není vystaven v souladu se smlouvou (zejm. chybná nominální hodnota, chybné označení služeb), je klient oprávněn uplatnit práva z vadného plnění (učinit reklamaci).

2. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými ustanoveními obecně závazných předpisů, zejména občanského zákoníku.

3. Reklamaci je nutno uplatnit bez zbytečného odkladu poté, kdy měl klient možnost vadu zjistit.

4. Reklamaci je možno uplatnit písemně na adrese sídla poskytovatele uvedené v čl. I. těchto obchodních podmínek, příp. prostřednictvím e-mailu zaslaného na kontaktní e-mail poskytovatele info@imobaklub.cz.

5. V oznámení o uplatnění reklamace je klient povinen dostatečně popsat reklamované vady a své požadavky na způsob vyřízení reklamace.

6. Reklamace včetně odstranění vady bude poskytovatelem vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace klientem, pokud se poskytovatel s klientem nedohodne na delší lhůtě.

7. Pokud reklamaci voucheru uzná poskytovatel za důvodnou, zajistí na vlastní náklady nápravu, a to výměnou za nový voucher, který bude v souladu se smlouvou.

X. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Klient je povinen poskytovatele informovat o změnách sdělených identifikačních a kontaktních údajů, které mohou mít vliv na řádné splnění smlouvy.

2. Práva a povinnosti neupravené těmito obchodními podmínkami či smlouvou se řídí především ustanoveními občanského zákoníku, příp. zákona č. 634/1992, o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

3. Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné ode dne 1. 8. 2019.

V Praze dne 12. 7. 2019

Objevte svět IMOBA klubu